Badania lekarskie a niezdolność do pracy

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

12 czerwca 2013

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

czytaj więcej
Komisja pojednawcza

Komisje pojednawcze – czy warto?

4 czerwca 2013

Niejednokrotnie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, może być korzystne utworzenie w zakładzie pracy, w sytuacji zaistnienia sporu między pracodawcą a pracownikiem – komisji pojednawczych. Głównym celem powołania komisji pojednawczej jest ugodowe i szybkie zakończeniu sporu.

czytaj więcej
Nierówne traktowanie pracodawców przez PIP

Nierówne traktowanie pracodawców

20 maja 2013

W ostatnich latach często zwracano uwagę na nierówne  traktowanie pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy [dalej: PIP]. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest stosowanie niejednolitej wykładni przepisów, co w konsekwencji sprowadza się  do korzystania przez inspektorów z różnych zasad.

czytaj więcej
Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlop w okresie wypowiedzenia

13 maja 2013

Zgodnie z art. 1671 k.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.”

czytaj więcej
dwie umowy z pracodawcą

Dwie umowy z jednym pracodawcą?

6 maja 2013

Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikiem dodatkowe umowy, poza samą umową o pracę. Może to mieć w szczególności na celu zapobieżenie konieczności wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

czytaj więcej
Zwolnienie nauczyciela

Niepewny los nauczycieli

29 kwietnia 2013

Do końca kwietnia dyrektorzy placówek oświatowych przedkładają do zatwierdzenia organowi prowadzącemu opracowane przez siebie projekty arkuszy organizacji szkoły, które następnie są zatwierdzane przez organ prowadzący. Jest to najważniejszy dokument pracy placówki, który przydziela m.in. klasom i nauczycielom liczbę godzin poszczególnych przedmiotów.

czytaj więcej
Dni wolne na szukanie pracy

Szukanie pracy… w czasie pracy?

15 kwietnia 2013

Tylko w jednym przypadku przepisy kodeksu pracy przyznają pracownikowi możliwość pogodzenia pracy z szukaniem nowego zatrudnienia. Jest tak wówczas, gdy to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, zaś obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia jest nie krótszy od dwóch tygodni.

czytaj więcej
Szczególna ochrona związków zawodowych

Szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego

4 kwietnia 2013

Członkowie zakładowych organizacji związkowych korzystają ze specjalnej protekcji przyjętej przez polskie ustawodawstwo (art. 32 ustawy o związkach zawodowych, dalej: ustawy). Nie jest to żadne novum, a raczej ucieleśnienie obowiązującej nas dyrektywy z Konwencji Nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: Konwencji)

czytaj więcej
Zmiany w urlopach

Zmiany w urlopach

25 marca 2013

Nowy wymiar urlopu związanego z urodzeniem dziecka, proponowany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy ma zacząć obowiązywać za od 1 września br. Z nowych przepisów skorzystać mogą również osoby, które w dniu ich wejścia w życie przebywać będą na urlopie macierzyńskim, czyli te, które urodziły lub urodzą dziecko po 17 marca br.

czytaj więcej