Facebook
Twitter

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach cz. I

zasady wypowiadania umów o pracę
Wojciech Wołoszczak

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące w szczególności rodzajów umów o pracę i zasad ich wypowiadania. Dla pracodawców zmiany te mają charakter zasadniczy – nie tylko zmianie ulec muszą dotychczasowe zwyczaje w zatrudnianiu pracowników, ale też znowelizowane przepisy wywierają w pewnym zakresie wpływ na obecnie istniejące stosunki pracy. Czytaj dalej

17 lutego 2016

Podwójne składki za pracownika – zleceniobiorcę

Pracodawca jako płatnik składek od zlecenia
Anna Kamińska

Pracodawca jest płatnikiem składek w stosunku do swoich pracowników, także z tytułu umów zawartych przez nich z osobą trzecią, jeżeli na ich podstawie wykonują pracę na rzecz tego pracodawcy Czytaj dalej

2 lutego 2015

Oskładkowanie umowy zlecenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Anna Kamińska

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Czytaj dalej

12 listopada 2014

Jaka umowa takie składki

Jaka umowa
Redakcja

Osoby wkraczające na rynek zawodowy nieraz stoją przed wyborem formy prawnej, na podstawie której wykonywać będą swoją pracę. Najczęściej podstawą tą jest jedna z trzech form: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Poniżej omówione zostaną obowiązki ubezpieczeniowe wynikające z powyższych form zatrudnienia. Czytaj dalej

2 czerwca 2014

Europejski Menadżer – swoboda wyboru

Europejski Menadżer umowa
Wojciech Wołoszczak

Kwestia swobody wyboru przez strony stosunku pracy prawa właściwego dla umowy o pracę jest uregulowana na poziomie Unii Europejskiej – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Czytaj dalej

15 października 2012

Co począć w sytuacji niewydania lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy?

Brak świadectwa pracy
Paweł Tokarski

W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Pewne wyjątki dopuszczone są tylko w sytuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Czytaj dalej

30 lipca 2012

Umowy terminowe

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Anna Kamińska

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony były już przedmiotem niejednej opinii czy analizy, publikowanych na łamach prasy. Wiadomym jest zatem, iż żeby terminowa umowa o pracę mogła być przez jedną ze stron wypowiedziana, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków: musi być ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i musi przewidywać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 KP). Czytaj dalej

24 lipca 2012

Obowiązki pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika

3Wzrośnie wynagrodzenie minimalne200_40955,5621246991
Anna Kamińska

Wynagrodzenie za pracę jest jedną z podstawowych cech stosunku pracy, który z definicji jest stosunkiem odpłatnym. Wynagrodzenie stanowi z reguły podstawowe źródło dochodów i w związku z tym ustawodawca – dążąc do zapewnienia pracownikom ochrony – nałożył na pracodawcę szereg obowiązków mających temu służyć. Prawo pracownika do wynagrodzenia za wykonaną pracę ma bowiem charakter bezwzględny Czytaj dalej

5 marca 2012

Kolejna umowa terminowa

2kolejnaumowaterminowa
Anna Kamińska

Watro zauważyć, ze omawiane zasady dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy pracownika i pracodawcę wiążą kolejne umowy terminowe. Zatem wówczas, gdy po zakończeniu umowy terminowej z pracownikiem zawierana jest umowa na czas nieokreślony pracodawca zawsze ma obowiązek wydania świadectwa pracy po zakończeniu terminowej umowy o prace, zgodnie z art. 97 § 1 k.p. Czytaj dalej

27 lutego 2012

Kolejna umowa terminowa – zmiany dotyczące świadectw pracy i badań wstępnych

2kolejnaumowaterminowa
Anna Kamińska

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku nowelizującą kodeks pracy wprowadzono zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy pracownikom oraz obowiązkowych wstępnych badaniach lekarskich. W myśl uzasadnienia tej ustawy zmiany te miały uprościć obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Czy cel ten został osiągnięty? Czytaj dalej

20 lutego 2012