Facebook
Twitter

Nazwa nie przesądza o rodzaju umowy

Nazwanie przesądza o rodzaju umowy
Anna Kamińska

Ocena charakteru umowy łączącej strony zależy nie od jej nazwy, ale od wynikających z niej zobowiązań stron (prawa i obowiązki określone w umowie) oraz od sposobu jej faktycznego wykonywania. Czytaj dalej

22 sierpnia 2016

Umowa o dzieło a nadgodziny

Umowa o dzieło a nadgodziny
Redakcja

Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest uregulowana w kodeksie pracy oraz nie podpada pod sąd pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, jej definicja znajduje się w kodeksie cywilnym, a wszelkie spory rozwiązywane są na drodze postępowania cywilnego. Czytaj dalej

26 października 2015

Podwójne składki za pracownika – zleceniobiorcę

Pracodawca jako płatnik składek od zlecenia
Anna Kamińska

Pracodawca jest płatnikiem składek w stosunku do swoich pracowników, także z tytułu umów zawartych przez nich z osobą trzecią, jeżeli na ich podstawie wykonują pracę na rzecz tego pracodawcy Czytaj dalej

2 lutego 2015

Jaka umowa takie składki

Jaka umowa
Redakcja

Osoby wkraczające na rynek zawodowy nieraz stoją przed wyborem formy prawnej, na podstawie której wykonywać będą swoją pracę. Najczęściej podstawą tą jest jedna z trzech form: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Poniżej omówione zostaną obowiązki ubezpieczeniowe wynikające z powyższych form zatrudnienia. Czytaj dalej

2 czerwca 2014

Przerwa w umowie o dzieło

Przerwa w umowie o dzieło
Paweł Tokarski

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej: k.p.) „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”. Art. 2 k.p. stanowi z kolei, „że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę” Czytaj dalej

25 stycznia 2013

Europejski Menadżer – swoboda wyboru

Europejski Menadżer umowa
Wojciech Wołoszczak

Kwestia swobody wyboru przez strony stosunku pracy prawa właściwego dla umowy o pracę jest uregulowana na poziomie Unii Europejskiej – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Czytaj dalej

15 października 2012

Co począć w sytuacji niewydania lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy?

Brak świadectwa pracy
Paweł Tokarski

W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Pewne wyjątki dopuszczone są tylko w sytuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Czytaj dalej

30 lipca 2012

Umowy terminowe

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Anna Kamińska

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony były już przedmiotem niejednej opinii czy analizy, publikowanych na łamach prasy. Wiadomym jest zatem, iż żeby terminowa umowa o pracę mogła być przez jedną ze stron wypowiedziana, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków: musi być ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i musi przewidywać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 KP). Czytaj dalej

24 lipca 2012

Umowa o dzieło, a działalność gospodarcza

4dziełoczydziałalność
Tomasz Kotoliński

W praktyce zdarza się, że podatnicy zawierają umowy o dzieło nie zwracając szczególnej uwagi na jej postanowienia. W zależności od postanowień umowy, przychody z takiej umowy mogą zostać zakwalifikowane przez organy podatkowe jako przychody z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, czy też jako przychody ze stosunku pracy. Istnieje również ryzyko potraktowania umowy o dzieło jako usługi podlegającej podatkowi od towarów i usług. Czytaj dalej

23 maja 2012

Obowiązki pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika

3Wzrośnie wynagrodzenie minimalne200_40955,5621246991
Anna Kamińska

Wynagrodzenie za pracę jest jedną z podstawowych cech stosunku pracy, który z definicji jest stosunkiem odpłatnym. Wynagrodzenie stanowi z reguły podstawowe źródło dochodów i w związku z tym ustawodawca – dążąc do zapewnienia pracownikom ochrony – nałożył na pracodawcę szereg obowiązków mających temu służyć. Prawo pracownika do wynagrodzenia za wykonaną pracę ma bowiem charakter bezwzględny Czytaj dalej

5 marca 2012