Facebook
Twitter

Prawo pracy – zmiany w 2017 roku

sadnajwyższy
Redakcja

Na początku 2017 roku w życie wejdzie sporo zmian w prawie pracy. Oprócz nowej stawki minimalnej na umowę o pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia, ustawodawca zaplanował wprowadzenie jeszcze kilku innych rozwiązań prawnych. Część z nich obejmie swoim zakresem jedynie mikro i małe przedsiębiorstwa. Reszta dotyczy wszystkich pracodawców. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian w prawie pracy od 2017 roku. Czytaj dalej

30 grudnia 2016

Kiedy umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę?

Europejski Menadżer umowa
Joanna Staniewicz

Ustalenie, czy w danej sytuacji możliwe jest podpisanie umowy cywilnoprawnej, czy też wymagana jest umowa o pracę bywa kłopotliwe. Należy jednak pamiętać, że przepis kodeksu pracy zakazują zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Dlatego w razie sporu sądowego, sąd bada faktyczne warunki wykonywania pracy a nie samą treść umowy zawartej przez strony. Gdy umowa faktycznie jest wykonywana w warunkach wskazujących na stosunek pracy, to ustalenie takie decyduje o charakterze łączącego strony stosunku prawnego. Tak skonstruowane przepisy kodeksu pracy mają na celu ochronę pracownika jako strony słabszej, gdyż pracodawca może wymuszać określoną nazwę i treść umowy, które wskazują na umowę cywilnoprawną, mimo, że na jej podstawie realizuje stosunek pracy. Czytaj dalej

7 grudnia 2016

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Odprawa pracownicza
Redakcja

W prawie pracy uregulowane są następujące rodzaje odpraw pracowniczych. Rozróżniamy odprawę rentową, emerytalną i pośmiertną oraz odprawę związaną z utratą pracy przez pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przy tym ta ostatnia przysługuje ściśle, kiedy spełnione są warunki z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czytaj dalej

22 listopada 2016

Nazwa nie przesądza o rodzaju umowy

Nazwanie przesądza o rodzaju umowy
Anna Kamińska

Ocena charakteru umowy łączącej strony zależy nie od jej nazwy, ale od wynikających z niej zobowiązań stron (prawa i obowiązki określone w umowie) oraz od sposobu jej faktycznego wykonywania. Czytaj dalej

22 sierpnia 2016

Umowa o dzieło a nadgodziny

Umowa o dzieło a nadgodziny
Redakcja

Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest uregulowana w kodeksie pracy oraz nie podpada pod sąd pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, jej definicja znajduje się w kodeksie cywilnym, a wszelkie spory rozwiązywane są na drodze postępowania cywilnego. Czytaj dalej

26 października 2015

Podwójne składki za pracownika – zleceniobiorcę

Pracodawca jako płatnik składek od zlecenia
Anna Kamińska

Pracodawca jest płatnikiem składek w stosunku do swoich pracowników, także z tytułu umów zawartych przez nich z osobą trzecią, jeżeli na ich podstawie wykonują pracę na rzecz tego pracodawcy Czytaj dalej

2 lutego 2015

Jaka umowa takie składki

Jaka umowa
Redakcja

Osoby wkraczające na rynek zawodowy nieraz stoją przed wyborem formy prawnej, na podstawie której wykonywać będą swoją pracę. Najczęściej podstawą tą jest jedna z trzech form: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Poniżej omówione zostaną obowiązki ubezpieczeniowe wynikające z powyższych form zatrudnienia. Czytaj dalej

2 czerwca 2014

Przerwa w umowie o dzieło

Przerwa w umowie o dzieło
Paweł Tokarski

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej: k.p.) „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”. Art. 2 k.p. stanowi z kolei, „że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę” Czytaj dalej

25 stycznia 2013

Europejski Menadżer – swoboda wyboru

Europejski Menadżer umowa
Wojciech Wołoszczak

Kwestia swobody wyboru przez strony stosunku pracy prawa właściwego dla umowy o pracę jest uregulowana na poziomie Unii Europejskiej – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Czytaj dalej

15 października 2012

Co począć w sytuacji niewydania lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy?

Brak świadectwa pracy
Paweł Tokarski

W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Pewne wyjątki dopuszczone są tylko w sytuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Czytaj dalej

30 lipca 2012