Facebook
Twitter

Zatrudnienie ciężarnej w celu uzyskania świadczeń ZUS

Szczególna ochrona pracownicy w ciąży
Redakcja

W przypadku zawarcia umowy o pracę z kobietą w ciąży, nawet gdy rzeczywistą podstawą jej zatrudnienia była chęć uzyskania zasiłku macierzyńskiego, nie jest ani naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem. Jeżeli zatrudnienie jest legalne, a praca była świadczona zgodnie z umową, kobiecie przysługują takie same prawa, jak innym pracownikom. Z punktu widzenia oceny sytuacji nie są ważne intencje zatrudnienia czy – co do zasady – jego długość, ale fakt, że zatrudnienie nie jest pozorne, co wiąże się jego faktyczną realizacją na mocy art. 22 § 1 k.p. Kluczowe jest to, aby doszło do wykonania przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy, w warunkach podporządkowania pracowniczego, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, za którą pracownik powinien otrzymać należne mu wynagrodzenie za pracę (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 września 2000 r., II UKN 692/99).  Czytaj dalej

8 listopada 2016

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I
Ewa Marczak

W prawie pracy obowiązuje ogólna reguła, zgodnie z którą w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę (zob. art. 41 k.p.). Ochrona pracownika przed zwolnieniem nie trwa jednak bez końca. Kiedy zatem pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) z pracownikiem, który z przyczyn niezawinionych nie pojawia się w pracy? Czytaj dalej

12 września 2016

Utrata zdolności do pracy przez pracownika cz. I – obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy
Ewa Marczak

Pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu każdego pracownika z myślą, że ten będzie wykonywał na jego rzecz pracę. Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik utraci zdolność do wykonywania umówionej pracy? Czy, i ewentualnie w jakim trybie, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który stał się niezdolny do pracy? Czy w takiej sytuacji ciążą na pracodawcy dodatkowe obowiązki? Czytaj dalej

29 sierpnia 2016

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Redakcja

Jednorazowe odszkodowanie dla pracownika za wypadek przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Czytaj dalej

10 marca 2016

Zwolnienie chorobowe – elektroniczne zamiast tradycyjnego

E-zwolnienia zamiast L4
Redakcja

Obecnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, wystawiane na druku ZUS-ZLA, a potocznie nadal zwane L-4, winno być wystawione przez upoważnionego do tego lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera na odpowiednim druku, według wzoru załączonego do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 229). Czytaj dalej

30 lipca 2015

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Choroba w trakcie urlopu
Karolina Durbacz

Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy nasz długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy zrujnuje nagła choroba? Czytaj dalej

8 lipca 2014

Zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia w czasie choroby

Zwolnienie pracownika w czas choroby
Wojciech Wołoszczak

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą. Jakkolwiek w razie przedłużającej się absencji z powodu choroby ekonomiczny ciężar utrzymania pracownika nie obciąża pracodawcy (po objęciu pracownika zasiłkiem chorobowym w miejsce wynagrodzenia) o wiele bardziej dotkliwe skutki absencji wiążą się niekiedy z zaburzeniem organizacji pracy. Czytaj dalej

26 maja 2014

Tymczasowe aresztowanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Wygaśnięcie umowy w sytuacji aresztowania pracownika
Paweł Tokarski

Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy są sztywno określone w Kodeksie pracy. Poza omawianą w ubiegłym tygodniu sytuacją śmierci pracownika lub pracodawcy do wygaśnięcia stosunku pracy możemy mieć również do czynienia kiedy pracownik zostanie tymczasowo aresztowany. Czytaj dalej

14 kwietnia 2014

Wygaśnięcie umowy o pracę z tytułu śmierci pracownika

Wygaśnięcie umowy a śmierć pracownika
Paweł Tokarski

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej. k.p. lub kodeks pracy) wskazuje dwa sposoby ustania stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) oraz wygaśnięcie umowy o pracę. Czytaj dalej

9 kwietnia 2014

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

Badania lekarskie a niezdolność do pracy
Rafał Najda

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”. Czytaj dalej

12 czerwca 2013