Facebook
Twitter

Zwolnienie chorobowe – elektroniczne zamiast tradycyjnego

E-zwolnienia zamiast L4
Redakcja

Obecnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, wystawiane na druku ZUS-ZLA, a potocznie nadal zwane L-4, winno być wystawione przez upoważnionego do tego lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera na odpowiednim druku, według wzoru załączonego do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 229). Czytaj dalej

30 lipca 2015

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Choroba w trakcie urlopu
Karolina Durbacz

Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy nasz długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy zrujnuje nagła choroba? Czytaj dalej

8 lipca 2014

Zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia w czasie choroby

Zwolnienie pracownika w czas choroby
Wojciech Wołoszczak

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą. Jakkolwiek w razie przedłużającej się absencji z powodu choroby ekonomiczny ciężar utrzymania pracownika nie obciąża pracodawcy (po objęciu pracownika zasiłkiem chorobowym w miejsce wynagrodzenia) o wiele bardziej dotkliwe skutki absencji wiążą się niekiedy z zaburzeniem organizacji pracy. Czytaj dalej

26 maja 2014

Tymczasowe aresztowanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Wygaśnięcie umowy w sytuacji aresztowania pracownika
Paweł Tokarski

Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy są sztywno określone w Kodeksie pracy. Poza omawianą w ubiegłym tygodniu sytuacją śmierci pracownika lub pracodawcy do wygaśnięcia stosunku pracy możemy mieć również do czynienia kiedy pracownik zostanie tymczasowo aresztowany. Czytaj dalej

14 kwietnia 2014

Wygaśnięcie umowy o pracę z tytułu śmierci pracownika

Wygaśnięcie umowy a śmierć pracownika
Paweł Tokarski

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej. k.p. lub kodeks pracy) wskazuje dwa sposoby ustania stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) oraz wygaśnięcie umowy o pracę. Czytaj dalej

9 kwietnia 2014

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

Badania lekarskie a niezdolność do pracy
Rafał Najda

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”. Czytaj dalej

12 czerwca 2013