Facebook
Twitter

W jaki sposób pracownik może wykazać dyskryminację płacową?

W jaki sposób pracownik może wykazać dyskryminację płacową?
Joanna Staniewicz

Pracownik, chcąc wykazać dyskryminację płacową, powinien wskazać przyczynę, ze względu na którą dopuszczono się wobec niego aktu dyskryminacji oraz wytyczyć kierunek pozwalający na przeprowadzenie analizy porównawczej przez wskazanie pracowników, którzy są wyżej wynagradzani, mimo że wykonują porównywalną do niego pracę. Dopiero wtedy możliwe jest domaganie się zastosowania przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, a na pracodawcę przechodzi ciężar wykazania, że przy ustalaniu (różnicowaniu) wynagrodzeń kierował się obiektywnymi powodami. Czytaj dalej

14 listopada 2016

Zatrudnienie ciężarnej w celu uzyskania świadczeń ZUS

Szczególna ochrona pracownicy w ciąży
Redakcja

W przypadku zawarcia umowy o pracę z kobietą w ciąży, nawet gdy rzeczywistą podstawą jej zatrudnienia była chęć uzyskania zasiłku macierzyńskiego, nie jest ani naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem. Jeżeli zatrudnienie jest legalne, a praca była świadczona zgodnie z umową, kobiecie przysługują takie same prawa, jak innym pracownikom. Z punktu widzenia oceny sytuacji nie są ważne intencje zatrudnienia czy – co do zasady – jego długość, ale fakt, że zatrudnienie nie jest pozorne, co wiąże się jego faktyczną realizacją na mocy art. 22 § 1 k.p. Kluczowe jest to, aby doszło do wykonania przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy, w warunkach podporządkowania pracowniczego, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, za którą pracownik powinien otrzymać należne mu wynagrodzenie za pracę (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 września 2000 r., II UKN 692/99).  Czytaj dalej

8 listopada 2016

Naruszenie zasady poufności wynagrodzenia w przypadku dyskryminacji płacowej

nierówne traktowanie czy dyskryminacja w pracy
Ewa Marczak

Coraz powszechniejsza staje się praktyka wprowadzania do umów o pracę tzw. klauzul poufności wynagrodzenia, zabraniających pracownikom ujawniania wysokości swoich zarobków nie tylko osobom trzecim, ale także pozostałym pracownikom. W kwestii tego procederu stanowisko zajął Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I PK 12/11, której stan faktyczny i uzasadnienie prawne zostaną omówione w niniejszym artykule.  Czytaj dalej

17 października 2016

Dyskryminacja płacowa

Dyskryminacja płacowa
Redakcja

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest równe traktowanie w zatrudnieniu. Art. 112 Kodeksu pracy stanowi, iż „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków”. Należy podkreślić, iż przepis ten nie oznacza braku możliwości różnicowania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników, jedynie wskazuje, iż różnicowanie to musi być kierowane obiektywnymi i sprawiedliwymi kryteriami. Czytaj dalej

20 lipca 2015

Otyłość a niepełnosprawność

sadnajwyższy
Piotr Szwechłowicz

Duże zainteresowanie polskich mediów wzbudziło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie duńskiego opiekuna dzieci Karstena Kaltofta, który został zwolniony z pracy z powodu – jak twierdzi sam zainteresowany – swojej otyłości (sygn. akt sprawy: C‑354/13). Jak stwierdzili w uzasadnieniu wyroku sędziowie Trybunału, w określonych okolicznościach otyłość może stanowić formę niepełnosprawności. Czytaj dalej

26 stycznia 2015

Przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Polecamy lekturę artykułu, który ukazał się dziś na internetowych stronach Rzeczpospolitej, poruszającego temat odprawy w przypadku zwolnień grupowych. Czy odprawa pomaga utrzymać spokój społeczny w firmie, a może dyskryminuje? Zapraszamy do lektury!

8 sierpnia 2012

Nierówne traktowanie czy dyskryminacja?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Uważasz, że Twoi koledzy z pracy są lepiej traktowani od Ciebie, mają większe przywileje? W pierwszej kolejności należy zbadać, czy nie ma ku temu uzasadnionych podstaw.

Zasadę równego traktowania odnaleźć można w art. 112 kp (Kodeks Pracy). Zgodnie z tym przepisem pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Czytaj dalej

28 września 2011

Co czeka pracodawcę naruszającego zakaz dyskryminacji?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Zacznijmy od tego, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów, które pozbawiają świadczeń jednych pracowników, a przez to faworyzują innych. W myśl stanowiska Sądu Najwyższego, niedyskryminowanie pracowników powinno polegać na podwyższaniu świadczeń należnych pracownikom traktowanym gorzej.

Skutki swoich działań pracodawca może odczuć bezpośrednio na swojej kieszeni. Czytaj dalej

26 września 2011